Language of document :

Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE 4. aprillil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 1. veebruari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-423/14: Larko versus komisjon

(kohtuasi C-244/18)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Apellant: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (esindajad: advokaadid I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos ja N. Korogiannakis)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Rahuldada apellatsioonkaebus.

Saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse uueks arutamiseks ja otsustada käesoleva menetluse kohtukulude kandmine hiljem.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant järgmised neli väidet:

Esimene väide käsitleb ELTL artikli 107 lõike 1 rikkumist seoses järeldusega, et 3. meede andis apellandile eelise, kohaldades valesti eraõigusliku investori põhimõtet.

Teine väide käsitleb ELTL artikli 107 lõiget 1 ja ELTL artikli 296 lõiget 2 seoses järeldusega, et 2. ja 4. meede annavad apellandile eelise. Mis puudutab 2. meedet (2008. aasta garantii), siis on valesti tõlgendatud ajalist kriteeriumi raskustes oleva ettevõtja mõistes. Valesti on tõlgendatud garantii hüvitamise kriteeriumi. Mis puudutab 4. meedet (2010. aasta garantii): a) põhjenduse puudumine seoses garantii andmise kui levinud praktikaga; b) põhjenduse puudumine seoses korvamatu kahjuga, mis oli apellandile tekkinud; c) põhjenduse puudumine ja ELTL artikli 107 lõike 1 rikkumine, samuti õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte rikkumine seoses garantii tingimuste ja preemiaga; d) põhjenduse puudumine seoses National Bank of Greece SA (ETE) kui eraõigusliku aktsionäri seisundiga.

Kolmas väide käsitleb ELTL artikli 107 lõike 3 punkti b ja ELTL artikli 296 lõike 2 rikkumist seoses järeldusega, et 6. meede on ühisturuga kokkusobimatu. a) See puudutab 2011. aasta ajutise raamistiku kohaldamist; b) päästmise ja ümberkorraldamise suuniste kohaldamist.

Neljas väide käsitleb ELTL artikli 108 lõike 2, määruse nr 659/19991 artikli 14 lõike 1 ja ELTL artikli 296 lõike 2 rikkumist seoses 2., 4. ja 6. meetmega tagasinõutava abi summa kindlaksmääramisega. See puudutab vaidlustatud kohtuotsuses kinnitatud punkte seoses garantii vormis antud riigiabi eripäraga.

____________

1 Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad [ELTL] artikli [108] kohaldamiseks (EÜT 1999, L 83, lk 1; ELT eriväljaanne 08/01, lk 339).