Language of document :

Преюдициално запитване от District Court for Prague 8 (Чешка република), постъпило на 26 март 2018 г. — Libuše Králová/Primera Air Scandinavia

(Дело C-215/18)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

District Court for Prague 8

Страни в главното производство

Ищец: Libuše Králová

Ответник: Primera Air Scandinavia

Преюдициални въпроси

Съществувало ли е договорно правоотношение между ищеца и ответника за целите на член 5, параграф 1 от Регламент № 44/20011 [на Съвета] относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, въпреки че между тях не е бил сключен договор, а полетът е бил част от пакет от услуги, предоставяни въз основа на договор между ищеца и трета страна (туристическа агенция)?

Може ли това правоотношение да се квалифицира като потребителски договор съгласно Раздел 4, член 15 —член 17 от Регламент № 44/2001 [на Съвета] относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела?

Процесуално легитимиран ли е ответникът да отговаря по иск за обезщетение по претенции, произтичащи от Регламент [(ЕО)] № 261/2004 [на Европейския парламент и на Съвета] от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91?

____________

1 ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74 и поправка в OB L 10, 2014 г., стр. 32.