Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 26. martā iesniedza Obvodní soud pro Prahu 8(Čehijas Republika) – Libuše Králová/Primera Air Scandinavia

(Lieta C-215/18)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Obvodní soud pro Prahu 8

Pamatlietas puses

Prasītāja: Libuše Králová

Atbildētāja: Primera Air Scandinavia

Prejudiciālie jautājumi

Vai starp prasītāju un atbildētāju pastāvēja līgumattiecības [Padomes] Regulas Nr. 44/2001 1 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 5. panta 1. punkta izpratnē, lai gan starp prasītāju un atbildētāju nebija noslēgts līgums un lidojums bija daļa no pakalpojumu kompleksa, kas tika piedāvāts, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp prasītāju un trešo pusi (ceļojumu aģentūru)?

Vai šādas attiecības var uzskatīt par patērētāja attiecībām saskaņā ar [Padomes] Regulas Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 4. iedaļas 15.–17. pantu?

Vai atbildētājai ir tiesībspēja tikt iesūdzētai, lai apmierinātu prasības, kas izriet no [Eiropas Parlamenta un Padomes] Regulas [(EK)] Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91?

____________

1 OV 2001, L 12, 1. lpp.