Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Obvodní soud pro Prahu 8 (Česká republika) 26. marca 2018 – Libuše Králová/Primera Air Scandinavia

(vec C-215/18)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Obvodní soud pro Prahu 8

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Libuše Králová

Žalovaná: Primera Air Scandinavia

Prejudiciálne otázky

Existoval medzi žalobkyňou a žalovaným zmluvný vzťah v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia č. 44/20011 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach napriek tomu, že medzi žalobkyňou a žalovaným nebola uzavretá zmluva a let bol súčasťou súboru služieb poskytovaných na základe zmluvy medzi žalobkyňou a treťou osobou (cestovnou kanceláriou)?

Možno tento vzťah kvalifikovať ako spotrebiteľský vzťah v zmysle ustanovení oddielu 4 článku 15 až článku 17 nariadenia č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach?

Má žalovaný pasívnu legitimáciu na uspokojenie nárokov vyplývajúcich z nariadenia č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91?

____________

1 Ú. v. ES L 175, 2001, s. 17; Mim. vyd. 02/012, s. 27.