Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo District Court for Prague 8 (Češka republika) 26. marca 2018 – Libuše Králová/Primera Air Scandinavia

(Zadeva C-215/18)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

District Court for Prague 8

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Libuše Králová

Tožena stranka: Primera Air Scandinavia

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je med tožečo stranko in toženo stranko obstajalo pogodbeno razmerje v smislu člena 5(1) Uredbe [Sveta] št. 44/20011 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, čeprav nista sklenili nobene pogodbe in je bil let del paketa storitev, ki so bile opravljene na podlagi pogodbe med tožečo stranko in tretjo osebo (potovalno agencijo)?

2.    Ali je razmerje mogoče opredeliti kot potrošniško razmerje v skladu z oddelkom 4, členi od 15 do 17 Uredbe [Sveta] (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah?

3.    Ali ima tožena stranka pasivno legitimacijo v tožbi, s katero se uveljavljajo zahtevki, ki izhajajo iz Uredbe [(ES)] št. 261/2004 [Evropskega parlamenta in Sveta] z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91?

____________

1 UL 2001, L 12, str.1.