Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Obvodní soud pro Prahu 8 (Republiken Tjeckien) den 26 mars 2018 – Libuše Králová mot Primera Air Scandinavia

(Mål C-215/18)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Obvodní soud pro Prahu 8

Parter i det nationella målet

Kärande: Libuše Králová

Svarande: Primera Air Scandinavia

Tolkningsfrågor

Förelåg ett avtalsförhållande mellan käranden och svaranden i den mening som avses i artikel 5.1 i [rådets] förordning nr 44/20011 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, trots att avtal inte hade ingåtts mellan käranden och svaranden och trots att flygresan var en del av ett tjänstepaket som tillhandahölls enligt ett avtal mellan käranden och en tredje part (en resebyrå)?

Kan ett sådant förhållande anses utgöra ett konsumentförhållande i den mening som avses i avsnitt 4, artiklarna 15–17 i [rådets] förordning nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område?

Har svaranden ställning att instämmas i ett mål om kompensation enligt [Europaparlamentets och rådets] förordning [(EG)] nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91?

____________

1     EGT L 12, 2001, s. 1.