Language of document :

Žaloba podaná 11. apríla 2018 – Európska komisia/Chorvátska republika

(vec C-250/18)

Jazyk konania: chorvátčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Mataija, E. Sanfrutos Cano, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Chorvátska republika

Návrhy žalobkyne

Určiť, že Chorvátska republika tým, že nestanovila, že drvené kamenivo ukladané na skládku Biljane Donje je odpad, a nie vedľajší produkt, a že sa s ním musí nakladať ako s odpadom, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 5 ods. 1 smernice 2008/981 .

Určiť, že Chorvátska republika tým, že neprijala všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie nakladania s odpadmi uloženými na skládke Biljane Donje spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 13 smernice 2008/98.

Určiť, že Chorvátska republika tým, že neprijala všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby držiteľ odpadu ukladaného na skládku Biljane Donje vykonával spracovanie odpadov sám alebo aby prenechal jeho spracovanie obchodníkovi alebo zariadeniu alebo podniku, ktorí vykonávajú činnosti spracovania odpadu, alebo zabezpečil jeho spracovanie prostredníctvom verejného alebo súkromného zariadenia na zber odpadu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 15 ods. 1 smernice 2008/98.

Zaviazať Chorvátsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

K porušeniu článku 5 ods. 1 smernice:

Článok 5 ods. 1 smernice stanovuje niekoľko kumulatívnych podmienok, ktoré musia byť splnené, aby sa určitá látka alebo vec, ktorá je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto veci, mohla považovať za vedľajší produkt a nie za odpad. Chorvátska republika nesprávne uplatnila článok 5 ods. 1 na odpady ukladané v Biljane Donje, keď nestanovila, že ide o odpad, a nie o vedľajší produkt, hoci ďalšie využitie týchto odpadov nebolo v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice isté.

K porušeniu článku 13 smernice:

Podľa článku 13 smernice členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa nakladanie s odpadom vykonávalo bez ohrozovania zdravia ľudí a poškodzovania životného prostredia. Chorvátske orgány síce konštatovali, že skládka Biljane Donje sa nachádza na mieste, ktoré nie je určené ani pripravené na ukladanie odpadu, a síce na povrchu bez akýchkoľvek ochranných opatrení proti šíreniu do vody alebo do vzduchu, avšak doposiaľ nebolo vykonané žiadne z opatrení prijatých chorvátskymi orgánmi vo vzťahu k predmetnej skládke. Táto situácia sa dlhodobo nemení, čo nevyhnutne vedie k zhoršovaniu stavu životného prostredia. Chorvátska republika teda neprijala všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie nakladania s odpadmi ukladanými v Biljane Donje spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

K porušeniu článku 15 ods. 1 smernice:

Podľa článku 15 ods. 1 smernice členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že každý pôvodný pôvodca odpadu alebo iný držiteľ odpadu vykoná spracovanie odpadu sám, alebo prenechá spracovanie obchodníkovi alebo zariadeniu alebo podniku, ktorí vykonávajú činnosti spracovania odpadu, alebo zabezpečí, aby spracovanie zariadilo verejné alebo súkromné zariadenie na zber odpadu v súlade s článkami 4 a 13 smernice. Chorvátske orgány nezabezpečili, aby držiteľ odpadu vykonával jeho spracovanie alebo aby odpad nechal spracovať prostredníctvom niektorej z osôb vymenovaných v článku 15 ods. 1. Vyplýva to zo skutočnosti, že tento odpad je v čase podania tejto žaloby naďalej protiprávne uložený v Biljane Donje, kde sa nachádza už po dlhú dobu. Chorvátske orgány neprijali účinné opatrenia na to, aby držiteľ odpadu vykonával spracovanie odpadu sám alebo spracovanie odpadu vykonával prostredníctvom osôb uvedených v článku 15 ods. 1 smernice.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 2008, s. 3)