Language of document :

2018. március 22-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-207/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: É. Gippini Fournier, G. von Rintelen és J. Samnadda meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel 2016. április 10-ig nem fogadta el a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 végrehajtásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, vagy legalábbis e rendelkezésekről nem értesítette a Bizottságot – megszegte az említett irányelv 43. cikkéből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Spanyol Királyságot az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdésének megfelelően a kötelezettségszegést megállapító ítélet kihirdetésének napjától számítva napi 123 928,64 EUR összegű kényszerítő bírság megfizetésére mindaddig, amíg nem fogadja el a 2014/26/EU irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket vagy azokról nem értesíti a Bizottságot;

a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2014/26/EU irányelv 43. cikkének (1) bekezdése szerint a tagállamoknak legkésőbb 2016. április 10-ig el kellett fogadniuk és közzétenniük az említett irányelvben foglaltak végrehajtásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, és ezekről haladéktalanul értesíteniük kellett a Bizottságot.

Mivel a Spanyol Királyság nem ültette át teljes mértékben a 2014/26/EU irányelvet és nem értesítette a Bizottságot az átültető intézkedésekről, a Bizottság úgy határozott, hogy a Bíróság elé terjeszti a jelen keresetet.

A Bizottság azt javasolja, hogy a Bíróság kötelezze a Spanyol Királyságot az ítélet kihirdetésének napjától számítva napi 123 928,64 EUR összegű kényszerítő bírság megfizetésére, amely bírság összegét a kötelezettségszegés súlyára, fennállásának időtartamára és az említett tagállam fizetőképességéhez mért elrettentő hatásra figyelemmel számították ki.

____________

1 HL 2014. L 84., 72. o.