Language of document :

Talan väckt den 22 mars 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-207/18)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: É. Gippini Fournier, G. von Rintelen och J. Samnadda)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 43 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden1 genom att inte senast den 10 april 2016 ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart ha underrättat kommissionen om sådana åtgärder,

förplikta Konungariket Spanien att i enlighet med artikel 260.3 FEUF erlägga ett vite på 123 928,64 euro per dag från den dag då det meddelas dom i vilken fördragsbrott fastställs eller, i vart fall, underrätta kommissionen om de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiv 2014/26/EU, och

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 43.1 i direktiv 2014/26 skulle medlemsstaterna sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 10 april 2016 och genast underrätta kommissionen om detta.

Eftersom Konungariket Spanien inte fullt ut införlivat direktiv 2014/26/EU och inte underrättat kommissionen om införlivandeåtgärderna beslutade kommissionen att väcka förevarande talan vid domstolen.

Kommissionen anser att Konungariket Spanien ska förpliktas att erlägga ett vite på 123 928,64 euro per dag från den dag då dom meddelas, beräknat med beaktande av överträdelsens allvar och varaktighet och av den avskräckande verkan med hänsyn till medlemsstatens betalningsförmåga.

____________

1 EUT L 84, 2014, s. 72.