Language of document :

Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Krajský súd v Bratislave - Slovakien) – PPC Power a.s. mot Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Mål C-302/17)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Miljö – Direktiv 2003/87/EG – System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser – Mål – Gratis tilldelning av utsläppsrätter – Nationell lagstiftning som beskattar överförda och outnyttjade utsläppsrätter)

Rättegångsspråk: slovakien

Hänskjutande domstol

Krajský súd v Bratislave

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: PPC Power a.s.

Motparter: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Domslut

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG ska tolkas så, att det utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den som är aktuell i det nationella målet, enligt vilken det påförs en skatt på 80 procent av värdet av de utsläppsrätter för växthusgaser som fördelats gratis och som har sålts eller inte utnyttjats av företag som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser.

____________

(1 ) EUT C 269, 14.8.2017.