Language of document :

Решение на Съда (четвърти състав) от 19 април 2018 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Conseils et mise en relations (CMR) SARL/Demeures terre et tradition SARL

(Дело C-645/16)1

(Преюдициално запитване — Самостоятелно заети търговски представители — Директива 86/653/ЕИО — Право на търговския представител на фиксирано обезщетение или на обезщетение за вреди след прекратяването на договора за търговско представителство — Член 17 — Изключване на правото на фиксирано обезщетение в случай на прекратяване на договора по време на уговорения в него срок за изпитване)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Жалбоподател: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Ответник: Demeures terre et tradition SARL

Диспозитив

Член 17 от Директива 86/653/ЕИО на Съвета от 18 декември 1986 година относно координирането на правото на държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители, трябва да се тълкува в смисъл, че в хипотезата на прекратяване на договор за търговско представителство в уговорения в него срок за изпитване обезщетителните режими, които този член предвижда съответно в параграфи 2 и 3 в случай на прекратяване на договор за търговско представителство, са приложими.

____________

1 ОВ C 70, 6.3.2017 г.