Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19.4.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour de cassation – Ranska) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL v. Demeures terre et tradition SARL

(asia C-645/16)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Itsenäiset kauppaedustajat – Direktiivi 86/653/ETY – Kauppaedustajan oikeus hyvitykseen tai korvaukseen kauppaedustussopimuksen lakattua – 17 artikla – Hyvityksen saantioikeuden epääminen tilanteessa, jossa sopimus irtisanotaan siinä määrätyn koeajan kuluessa)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Vastapuoli: Demeures terre et tradition SARL

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioiden itsenäisiä kauppaedustajia koskevan lainsäädännön yhteensovittamisesta 18.12.1986 annetun neuvoston direktiivin 86/653/ETY 17 artiklaa on tulkittava siten, että sen 2 ja 3 kohdassa kauppaedustussopimuksen lakkaamisen varalta säädettyjä hyvitys- ja korvausjärjestelmiä sovelletaan, kun sopimus lakkaa siinä määrätyn koeajan kuluessa.

____________

1 EUVL C 70, 6.3.2017.