Language of document :

Presuda Suda (četvrto vijeće) od 19. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour de cassation - Francuska) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL protiv Demeures terre et tradition SARL

(predmet C-645/16)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Samozaposleni trgovački zastupnici – Direktiva 86/653/EEZ – Pravo trgovačkog zastupnika na odštetu ili naknadu štete nakon raskida ugovora o trgovačkom zastupanju – Članak 17. – Isključenje prava na naknadu štete u slučaju raskida ugovora tijekom probnog razdoblja predviđenog u ugovoru)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Tuženik: Demeures terre et tradition SARL

Izreka

Članak 17. Direktive Vijeća 86/653/EEZ od 18. prosinca 1986. o usklađivanju prava država članica u vezi samozaposlenih trgovačkih zastupnika treba tumačiti na način da se sustavi odštete i naknade štete koje stavci 2. i 3. tog članka predviđaju u slučaju raskida ugovora o trgovačkom zastupanju primjenjuju kad do tog raskida dođe tijekom probnog razdoblja koje taj ugovor predviđa.

____________

1 SL C 70, 6. 3. 2017.