Language of document :

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation - Frankrijk) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL / Demeures terre et tradition SARL

(Zaak C-645/16)1

(Prejudiciële verwijzing – Zelfstandige handelsagenten – Richtlijn 86/653/EEG – Recht van de handelsagent op een vergoeding of herstel van het nadeel na beëindiging van de agentuurovereenkomst – Artikel 17 – Uitsluiting van het recht op vergoeding in geval van opzegging van de overeenkomst tijdens de in de overeenkomst bedongen proeftijd)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Cour de cassation

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Verwerende partij: Demeures terre et tradition SARL

Dictum

Artikel 17 van richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten, moet aldus worden uitgelegd dat de vergoedings- en herstelregelingen waarin dat artikel respectievelijk in de leden 2 en 3 voorziet in geval van beëindiging van de agentuurovereenkomst, toepasselijk zijn wanneer die beëindiging plaatsvindt tijdens de in die overeenkomst bedongen proeftijd.

____________

1 PB C 70 van 6.3.2017.