Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 19. apríla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL/Demeures terre et tradition SARL

(vec C-645/16)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Samostatní obchodní zástupcovia – Smernica 86/653/EHS – Nárok obchodného zástupcu na odstupné alebo náhradu škody po zániku zmluvy o obchodnom zastúpení – Článok 17 – Vylúčenie nároku na odstupné v prípade vypovedania zmluvy v skúšobnej dobe stanovenej zmluvou)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Žalovaná: Demeures terre et tradition SARL

Výrok rozsudku

Článok 17 smernice Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov sa má vykladať v tom zmysle, že režimy odstupného a náhrady škody, stanovené v odseku 2, resp. odseku 3 tohto článku, sú uplatniteľné v prípade zániku zmluvy o obchodnom zastúpení, ak k tomuto zániku došlo v skúšobnej dobe, ktorú táto zmluva stanovuje.

____________

1 Ú. v. EÚ C 70, 6.3.2017.