Language of document :

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation - Frankrike) – – Conseils et mise en relations (CMR) SARL mot Demeures terre et tradition SARL

(Mål C-645/16)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Självständiga handelsagenter – Direktiv 86/653/EEG – Handelsagenters rätt till gottgörelse eller skadestånd när handelsagenturavtalet upphört – Artikel 17 – Rätt till gottgörelse föreligger inte när handelsagenturavtalet sägs upp under den prövotid som anges i avtalet    )

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Motpart: Demeures terre et tradition SARL

Domslut

Artikel 17 i rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter ska tolkas så, att den gottgörelse- och skadeståndsmekanism som föreskrivs i punkterna 2 och 3 i denna artikel om handelsagenturavtalet upphör, ska tillämpas när handelsagenturavtalet upphör under den prövotid som föreskrivs i nämnda avtal.

____________

(1 ) EUT C 70, 6.3.2017