Language of document :

Преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky (Чешка република), постъпило на 23 март 2018 г. — Jana Petruchová/FIBO Group Holdings Ltd

(Дело C-208/18)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší soud České republiky

Страни в главното производство

Жалбоподател: Jana Petruchová

Ответник: FIBO Group Holdings Ltd

Преюдициален въпрос

Следва ли член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1215/20121 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела да се тълкува в смисъл, че лице като жалбоподателката в главното производство, което търгува на международния валутен пазар FOREX, като активно извършва сделки, макар и чрез трето лице, което по занятие се занимава с този вид търговия, трябва да се счита за потребител съгласно посочената разпоредба?

____________

1 ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1.