Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky (Česká republika) dne 23. března 2018 – Jana Petruchová v. FIBO Group Holdings Limited

(Věc C-208/18)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Nejvyšší soud České republiky

Účastníci původního řízení

Žalobce: Jana Petruchová

Žalovaný: FIBO Group Holdings Limited

Předběžná otázka

Musí být čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/20121 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vykládán v tom smyslu, že za spotřebitele podle uvedeného ustanovení je třeba považovat i osobu, o jakou se jedná v původním řízení, která se účastní obchodu na mezinárodním devizovém trhu FOREX na základě vlastních aktivně činěných příkazů, avšak prostřednictvím třetí osoby, která je podnikatelem?

____________

1 Úř. věst. 2012, L 351, s. 1