Language of document :

A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2018. március 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jana Petruchová kontra FIBO Group Holdings Ltd

(C-208/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší soud České republiky

Az alapeljárás felei

Felperes: Jana Petruchová

Alperes: FIBO Group Holdings Ltd

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 17. cikkének (1) bekezdését, hogy e rendelkezés alapján fogyasztónak tekintendő az alapeljárás felpereséhez hasonló olyan személy, aki a FOREX-en, a nemzetközi devizapiacon kereskedik úgy, hogy aktívan – noha a kereskedéssel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személy bevonásával – saját maga ad megbízásokat?

____________

1 HL L 351., 2012.12.20., 1. o.