Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší soud České republiky (Republiken Tjeckien) den 23 mars 2018 – Jana Petruchová mot FIBO Group Holdings Ltd

(Mål C-208/18)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší soud České republiky

Parter i det nationella målet

Klagande: Jana Petruchová

Motpart: FIBO Group Holdings Ltd

Tolkningsfråga

Ska artikel 17.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/20121 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område tolkas så, att en person som klaganden i det nationella målet, som bedriver handel på den internationella valutamarknaden, Forex, ska anses vara konsument enligt den bestämmelsen på grund av att vederbörande aktivt lägger sina egna order, om än via en tredje part som yrkesmässigt bedriver sådan handel?

____________

1 EUT L 351, 20.12.2012, s. 1.