Language of document :

Решение на Общия съд от 7 декември 2017 г. — Coca-Cola/EUIPO — Mitico (Master)

(Дело T-61/16)1

(Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Master“ — По-ранни фигуративни марки на Европейския съюз „Coca-Cola“ и по-ранна национална фигуративна марка „C“ — Относително основание за отказ — Несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранни марки — Доказателства, свързани с търговското използване извън Съюза на знак, включващ заявената марка — Логически умозаключения — Решение, взето вследствие отмяната на предходно решение от Общия съд — Член 8, параграф 5 и член 65, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (впоследствие член 8, параграф 5 и член 72, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/1001)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: The Coca-Cola Company (Атланта, Джорджия, Съединени щати) (представители: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, D. Stone и A. Dykes, solicitors)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: J. Crespo Carrillo)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Дамаск, Сирия) (представител: A.-E. Malami, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 2 декември 2015 г. (преписка R 1251/2015-4) относно производство по възражение между The Coca-Cola Company и Mitico

Диспозитив

Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 2 декември 2015 г. (преписка R 1251/2015-4).

EUIPO понася освен направените от нея разноски и разноските, направени от The Coca-Cola Company, включително пред апелативния състав на EUIPO.

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) понася направените от него разноски.

____________

1 ОВ C 111, 29.3.2016 г.