Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Coca-Cola/EUIPO - Mitico (Master)

(vec T-61/16)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Master – Skoršie obrazové ochranné známky Európskej únie Coca-Cola a skoršia národná obrazová ochranná známka C – Relatívny dôvod zamietnutia – Neoprávnené využívanie dobrého mena skorších ochranných známok – Dôkazy týkajúce sa obchodného používania označenia obsahujúceho prihlasovanú ochrannú známku mimo Únie – Logické dedukcie – Rozhodnutie prijaté v nadväznosti na zrušenie skoršieho rozhodnutia Všeobecným súdom – Článok 8 ods. 5 a článok 65 ods. 6 nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 a článok 72 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Coca-Cola Company (Atlanta, Georgia, Spojené štáty) (v zastúpení: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, D. Stone a A. Dykes, solicitors)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damask, Sýria) (v zastúpení: A.-E. Malami, avocat)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 2. decembra 2015 (vec R 1251/2015-4), týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami The Coca–Cola Company a Mitico

Výrok rozsudku

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 2. decembra 2015 (vec R 1251/2015-4) sa zrušuje.

EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila The Coca-Cola Company, vrátane trov vynaložených v konaní pred odvolacím senátom EUIPO.

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) znáša vlastné trovy konania.

____________

1     Ú. v. EÚ C 111, 29.3.2016.