Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 25 януари 2018 г. (преюдициално запитване от Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Дело C-473/16)1

(Преюдициално запитване — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 7 — Зачитане на личния и семейния живот — Директива 2011/95/ЕС — Стандарти относно условията за предоставяне на статут на бежанец или статут на лице под субсидиарна закрила — Опасение от преследване поради сексуалната ориентация — Член 4 — Оценяване на фактите и обстоятелствата — Прибягване до експертиза — Психологически тестове)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: F

Ответник: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Диспозитив

Член 4 от Директива 2011/95 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила трябва да се тълкува в смисъл, че допуска органът, който отговаря за разглеждането на молбите за международна закрила, или евентуално юрисдикциите, сезирани с жалба срещу решение на този орган, да назначат експертиза при оценяването на фактите и обстоятелствата относно твърдяната сексуална ориентация на молителя, при положение че условията за такава експертиза са съобразени с основните права, гарантирани с Хартата на основните права на Европейския съюз, че посоченият орган и тези юрисдикции не основават решението си само на изводите от експертното заключение и че не са обвързани от тези изводи при преценката на декларациите на молителя за сексуалната му ориентация.

Член 4 от Директива 2011/95, разглеждан във връзка с член 7 от Хартата на основните права, трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска при преценката на действителната сексуална ориентация, твърдяна от лице, търсещо международна закрила, да се извършва и използва психологическа експертиза като разглежданата в главното производство, която има за предмет въз основа на проективни личностни тестове да се създаде представа за сексуалната ориентация на това лице.

____________

1 ОВ C 419, 14.11.2016 г.