Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 4 август 2017 г. — Funke Medien NRW GmbH/Федерална република Германия

(Дело C-469/17)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Ответник в първоинстанционното производство и жалбоподател в производството по ревизионно обжалване: Funke Medien NRW GmbH

Ищец в първоинстанционното производство и ответник в производството по ревизионно обжалване: Федерална република Германия

Преюдициални въпроси

Оставят ли разпоредбите на правото на Съюза относно изключителното право на авторите на възпроизвеждане (член 2, буква а) от Директива 2001/29/ЕО1 ) и на публично разгласяване, включително на предоставяне на публично разположение (член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО) на техни произведения и относно изключенията или ограниченията на тези права (член 5, параграф 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО) свобода на преценка при транспонирането в националното право?

По какъв начин при определянето на обхвата на предвидените в член 5, параграфи 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО изключения или ограничения на изключителното право на авторите на възпроизвеждане (член 2, буква а) от Директива 2001/29/ЕО) и на публично разгласяване, включително на предоставяне на публично разположение (член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО) на техни произведения трябва да се вземат предвид основните права, уредени в Хартата на основните права на ЕС?

Могат ли основните права на свобода на информацията (член 11, параграф 1, второ изречение от Хартата на основните права на ЕС) или на свобода на печата (член 11, параграф 2 от Хартата на основните права на ЕС) да обосноват изключения или ограничения на изключителното право на авторите на възпроизвеждане (член 2, буква а) от Директива 2001/20/ЕО) и на публично разгласяване, включително на предоставяне на публично разположение (член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО) на техни произведения извън изключенията или ограниченията, предвидени в член 5, параграфи 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО?

____________

1 Директива 2001/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230).