Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 4. augustil 2017 – Funke Medien NRW GmbH versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-469/17)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kostja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Funke Medien NRW GmbH

Hageja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimused

Kas liidu õigusnormid, mis käsitlevad autorite ainuõigust oma teoseid reprodutseerida (direktiivi 2001/29/EÜ1 artikli 2 punkt a) ja üldsusele edastada, kaasa arvatud üldsusele kättesaadavaks teha (direktiivi 2001/29/EÜ artikli 3 lõige 1) ning erandeid neist õigustest või nende piiranguid (direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 lõiked 2 ja 3), jätavad mänguruumi nende siseriiklikusse õigusesse ülevõtmisel?

Mil viisil tuleb selle kindlaksmääramisel, millise ulatusega on direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 lõigetes 2 ja 3 sätestatud erandid autorite ainuõigusest oma teoseid reprodutseerida (direktiivi 2001/29/EÜ artikli 2 punkt a) ja üldsusele edastada, kaasa arvatud üldsusele kättesaadavaks teha (direktiivi 2001/29/EÜ artikli 3 lõige 1), või selle õiguse piirangud, arvestada põhiõigusi, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas?

Kas põhiõigused teabevabadusele (Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 11 lõike 1 teine lause) või massiteabevahendite vabadusele (Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 11 lõige 2) võivad õigustada erandeid autorite ainuõigusest oma teoseid reprodutseerida (direktiivi 2001/29/EÜ artikli 2 punkt a) ja üldsusele edastada, kaasa arvatud üldsusele kättesaadavaks teha (direktiivi 2001/29/EÜ artikli 3 lõige 1), või selle õiguse piiranguid väljaspool direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 lõigetes 2 ja 3 sätestatud erandeid või piiranguid?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT 2001, L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230).