Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 4. augusta 2017 – Funke Medien NRW GmbH/Spolková republika Nemecko

(vec C-469/17)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaná a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Funke Medien NRW GmbH

Žalobkyňa a odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

1.    Pripúšťajú ustanovenia práva Únie týkajúce sa výlučného práva autorov na rozmnožovanie [článok 2 písm. a) smernice 2001/29/ES1 ] a na verejný prenos ich diel vrátane sprístupňovania verejnosti (článok 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES), ako aj výnimky alebo obmedzenia týchto práv (článok 5 ods. 2 a 3 smernice 2001/29/ES) diskrečnú právomoc pri ich preberaní do vnútroštátneho práva?

2.    Akým spôsobom treba pri stanovení pôsobnosti výnimiek alebo obmedzení výlučného práva autorov na rozmnožovanie [článok 2 písm. a) smernice 2001/29/ES] a na verejný prenos ich diel vrátane sprístupňovania verejnosti (článok 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES), ktoré sú stanovené v článku 5 ods. 2 a 3 smernice 2001/29/ES, vziať do úvahy základné práva podľa Charty základných práv Európskej únie?

3.    Môžu základné práva na informácie (článok 11 ods. 1 druhá veta Charty základných práv EÚ) alebo na slobodu tlače (článok 11 ods. 2 Charty základných práv EÚ) odôvodniť výnimky alebo obmedzenia výlučného práva autorov na rozmnožovanie [článok 2 písm. a) smernice 2001/29/ES] a na verejný prenos ich diel vrátane sprístupňovania verejnosti (článok 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES) nad rámec výnimiek a obmedzení, ktoré sú stanovené v článku 5 ods. 2 a 3 smernice 2001/29/ES?

____________

1 Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230.