Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshofs (Tyskland) den 4 augusti 2017 – Funke Medien NRW GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland (Mål C-469/17)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Funke Medien NRW GmbH

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Tolkningsfrågor

Föreligger det ett handlingsutrymme vid införlivandet av de unionsrättsliga bestämmelserna om ensamrätt till mångfaldigande (artikel 2 a i direktiv 2001/29/EG) och till överföring till allmänheten inbegripet tillgängliggörande för allmänheten (artikel 3.1 i direktiv 2001/29/EG1 ) för upphovsmän av deras verk och om undantag eller inskränkningar av dessa rättigheter (artikel 5.2 och 5.3 i direktiv 2001/29/EG) med nationell lagstiftning?

På vilket sätt ska de grundläggande rättigheterna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna beaktas vid fastställandet av räckvidden för de undantag eller inskränkningar som föreskrivs i artikel 5.2 och 5.3 i direktiv 2001/29/EG av upphovsmännens ensamrätt till mångfaldigande (artikel 2 a i direktiv 2001/29/EG) och till överföring till allmänheten inbegripet tillgängliggörande för allmänheten (artikel 3.1 i direktiv 2001/29/EG) av deras verk?

Kan de grundläggande rättigheterna till informationsfrihet (artikel 11.1 andra meningen i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna) eller pressfrihet (artikel 11.2 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna) motivera undantag eller inskränkningar av upphovsmännens ensamrätt till mångfaldigande (artikel 2 a i direktiv 2001/29/EG) och till överföring till allmänheten inbegripet tillgängliggörande för allmänheten (artikel 3.1 i direktiv 2001/29/EG) av deras verk som inte omfattas av de undantag eller inskränkningar som föreskrivs i artikel 5.2 och 5.3 i direktiv 2001/29/EG?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

EGT L 167, 22.6.2001, s. 10