Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 2 augusti 2017 – Repsol Butano S.A. mot Administración del Estado

(Mål C-473/17)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Repsol Butano S.A.

Motpart: Administración del Estado

Tolkningsfrågor

Är, mot bakgrund av den rättspraxis som följer av domen Federutility(1 ), ett lagstadgat maximipris för gasolflaskor, som metod för att skydda socialt utsatta användare, förenligt med nämnda rättspraxis eller proportionalitetsprincipen, när en eller flera av nedanstående omständigheter föreligger?

– Åtgärden vidtas som en generell åtgärd för samtliga konsumenter och för en odefinierad tid ”så länge som konkurrensen på denna marknad inte kan anses vara tillräcklig”.

– Åtgärden har redan förlängts under mer än [18] år.

– Åtgärden kan bidra till att cementera situationen med svag konkurrens om det antas att den utgör ett hinder för nya aktörers inträde på marknaden.

Är, mot bakgrund av den rättspraxis som följer av domen Federutility, obligatorisk hemleverans av gasolflaskor som metod för att skydda socialt utsatta användare eller användare boende i svårtillgängliga områden, förenligt med nämnda rättspraxis eller proportionalitetsprincipen, när en eller flera av de omständigheter som angetts i föregående fråga föreligger?

____________

(1 ) Dom av den 20 april 2010, Federutility m.fl., C-265/08, EU:C:2010:205