Language of document :

Иск, предявен на 1 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Унгария

(Дело C-66/18)

Език на производството: унгарски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: V. Di Bucci, L. Malferrari, B. De Meester и Talabér-Ritz K)

Ответник: Унгария

Искания на ищеца

Комисията иска от Съда да обяви, че Унгария не е изпълнила задълженията си,

произтичащи от член XVII от ГАТС [Генералното споразумение за търговията с услуги], като е наложила на чуждестранните висши учебни заведения, намиращи се извън ЕИП, сключването на международно споразумение като условие за предоставянето на образователни услуги, в съотвествие с член 76, параграф 1, буква а) от изменения Закон CCIV от 2011 г.

произтичащи от член 16 от Директива 2006/123/ЕО 1 , и при всички случаи, от членове 49 ДФЕС и 56 ДФЕС, както и от член XVII от ГАТС, като е наложила на чуждестранните висши учебни заведения да предлагат обучение по висше образование в страната си по произход в съответствие с член 76, параграф 1, буква б) от изменения Закон CCIV от 2011 г.

произтичащи от член 13, член 14, параграф 3 и член 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз във връзка с горепосочените ограничения.

да осъди Унгария да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Правната основа за доставката на услуги за висше образование в Унгария е Закон CCIV от 2011 година относно националното висше образование, чийто член 76, параграф 1, буква а) гласи, че чуждестранно висше учебно заведение може да предоставя на територията на Унгария обучение, за което се издават дипломи, само ако унгарското правителство и правителството на държавата, където е седалището на чуждестранното учебно заведение, са сключили обвързващо международно споразумение относно принципното съгласие заведението да извършва дейност в Унгария, което споразумение в случая на федерална държава, се основава на предварително споразумение, сключено с централното правителство, когато то не е компетентно да сключва обвързващи международни споразумения.

Освен това член 76, параграф 1, буква б) от Закон CCIV от 2011 г. предвижда, че чуждестранните висши учебни заведения, които извършват дейност в Унгария, не само трябва да имат качеството на признати от държавата висши учебни заведения в страната по тяхното седалище, но и трябва действително да предлагат обучение по висше образование в съответната страна.

На 27 април 2017 г. Комисията започва срещу Унгария производство по установяване на неизпълнение във връзка с изменения Закон CCIV от 2011 г.

След като не приема за задоволителен отговора на Унгария, Комисията ѝ изпраща на 14 юли 2017 г. мотивирано становище, с което преминава към следващата фаза от производството по установяване на неизпълнение на задължения от държава членка.

Като не приема за задоволителен и отговора на мотивираното становище, Комисията решава да сезира с преписката Съда, който да обяви, че Унгария не е изпълнила задълженията си по член XVII от ГАТС, по член 16 от Директива 2006/123/ЕО, по членове 49 ДФЕС и 56 ДФЕС, и по член 13, член 14, параграф 3 и член 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

____________

1 Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар(ОВ L 376, 2006 г., стр. 36; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 58, стр. 50).