Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2018 r. – Komisja Europejska / Węgry

(Sprawa C-66/18)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di Bucci, L. Malferrari, B. De Meester i K. Talabér-Ritz, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Węgry

Żądania strony skarżącej

Komisja wnosi do Trybunału o stwierdzenie, że Węgry uchybiły

zobowiązaniom wynikającym z art. XVII GATS (Układu ogólnego w sprawie handlu usługami), wymagając od zagranicznych szkół wyższych umiejscowionych poza EOG zawarcia umowy międzynarodowej, jako wymogu dla świadczenia usług kształcenia, zgodnie z art. 76 ust. 1 lit. a) ustawy CCIV z 2011 r. ze zm.

zobowiązaniom wynikającym z art. 16 dyrektywy 2006/123/WE 1 , a w każdym razie art. 49 TFUE i 56 TFUE, oraz art. XVII GATS, wymagając od zagranicznych szkół wyższych, by oferowały kształcenie wyższe w państwie pochodzenia, zgodnie z art. 76 ust. 1 lit. b) ustawy CCIV z 2011 r. ze zm.

zobowiązaniom wynikającym z art. 13, 14 ust. 3 i art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w odniesieniu do ww. ograniczeń.

Węgry zostają obciążone kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Podstawą prawną świadczenia usług szkolnictwa wyższego jest na Węgrzech ustawa CCIV z 2011 r. o krajowym szkolnictwie wyższym, której art. 76 ust. 1 lit. a) stanowi, iż zagraniczna szkoła wyższa może prowadzić na terytorium Węgier studia wyższe kończące się uzyskaniem dyplomu wyłącznie jeżeli rząd Węgier i rząd państwa, w którym zagraniczna szkoła wyższa ma siedzibę, zwiążą się międzynarodową umową dotyczącą udzielenia placówce poparcia co do zasady dla prowadzenia działalności na Węgrzech, która to umowa, w przypadku państwa federalnego, powinna być oparta na umowie uprzednio zawartej z rządem centralnym, jeżeli nie ma on kompetencji do wiązania się umowami międzynarodowymi.

Ponadto art. 76 ust. 1 lit. b) ustawy CCIV z 2011 r. stanowi, że prowadzące działalność na Węgrzech zagraniczne szkoły wyższe nie tylko muszą mieć status uznanej przez państwo szkoły wyższej w kraju, w którym mają siedzibę, lecz również muszą faktycznie prowadzić studia wyższe w tymże państwie.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. Komisja wszczęła wobec Węgier postepowanie w sprawie stwierdzenia uchybienia w związku z ustawą CCIV z 2011 r. ze zm.

Nie uznawszy za zadowalającą przedstawionej przez Węgry odpowiedzi, Komisja wystosowała do Węgier w dniu 14 lipca 2017 r. uzasadnioną opinię, przechodząc w ten sposób do kolejnego etapu postępowania w sprawie stwierdzenia uchybienia.

Ponieważ odpowiedzi na uzasadnioną opinię Komisja również nie uznała za zadowalającą, postanowiła ona skierować sprawę do Trybunału, wnosząc o stwierdzenie, że Węgry uchybiły zobowiązaniom, które na nich ciążą na mocy art. XVII GATS, art. 16 dyrektywy 2006/123/WE, art. 49 TFUE i 56 TFUE oraz art. 13, art. 14 ust. 3 i art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

____________

1     Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. 2006, L 376, s, 36).