Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. travnja 2018. uputio Conseil d'État (Francuska) – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure protiv Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(predmet C-254/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Tuženici: Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prethodna pitanja

Treba li odredbe članaka 6. i 16. Direktive 2003/88/EZ od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena1 tumačiti na način da propisuju referentno razdoblje koje je određeno na pomičan način ili na način da državama članicama prepuštaju izbor hoće li ono biti pomično ili fiksno?

Može li se, u slučaju da te odredbe treba tumačiti na način da propisuju pomično referentno razdoblje, mogućnost koju ostavlja članak 17. da se odstupi od točke (b) članka 16. odnositi ne samo na referentno razdoblje, nego i na njegovu pomičnu narav?

____________

1     Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL L 299, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5. svezak 2., str. 31.)