Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 12 april 2018 – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure mot Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Mål C-254/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Sökande: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Svarande: Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Tolkningsfrågor

1.    Ska bestämmelserna i artiklarna 6 och 16 i direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 rörande vissa aspekter av arbetstidens förläggning1 tolkas så, att de föreskriver en rullande beräkningsperiod, eller ska det tolkas så, att det är upp till medlemsstaterna att välja om beräkningsperioden ska vara rullande eller fast?

2.    För det fall dessa bestämmelser ska tolkas så, att de föreskriver en rullande beräkningsperiod, kan då möjligheten i artikel 17, att göra en avvikelse från artikel 16 b, anses avse inte enbart beräkningsperiodens längd, utan även dennes rullande natur?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, s. 9).