Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Arbeidshof te Brussel (Belgie) dne 29. března 2018 – Zubair Haqbin v. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

(Věc C-233/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Arbeidshof te Brussel

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Zubair Haqbin

Odpůrce: Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Předběžné otázky

Je třeba vykládat ustanovení čl. 20 odst. 1 až 31 směrnice v tom smyslu, že stanoví taxativně případy, ve kterých mohou být omezeny nebo odňaty výhody materiálních podmínek přijetí nebo plyne z ustanovení čl. 20 odst. 4 a 5, že nárok na tyto výhody může být rovněž odňat prostřednictvím sankce za hrubé porušení předpisů ubytovacích středisek a hrubé násilnické chování?

Je třeba ustanovení čl. 20 odst. 5 a 6 vykládat v tom smyslu, že členské státy před vydáním rozhodnutí o omezení nebo odnětí výhod materiálních podmínek přijetí nebo o sankci a v rámci těchto rozhodnutí musí stanovit opatření nezbytná k zajištění práva na důstojnou životní úroveň během doby vyloučení nebo lze těmto ustanovením vyhovět prostřednictvím systému, ve kterém je po vydání rozhodnutí o omezení nebo odnětí výhod materiálních podmínek přijetí zkoumáno, zda je pro osobu, která je předmětem rozhodnutí, zajištěna důstojná životní úroveň a případně k tomuto okamžiku jsou učiněna vhodná opatření k nápravě?

Je třeba vykládat ustanovení čl. 20 odst. 4 až 6 ve spojení s ustanoveními čl. 14, 21, 22, 23 a 24 směrnice a s čl. 1, 3, 4 a 24 Listiny základních práv Evropské unie v tom smyslu, že opatření nebo sankce k dočasnému (nebo definitivnímu) vyloučení nároku na výhody materiálních podmínek přijetí vůči nezletilé osobě, zvláště pak vůči nezletilé osobě bez doprovodu, je možné či nikoli?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (Úř. věst. 2013, L 180, s. 96).