Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. martā iesniedza Arbeidshof te Brussel (Beļģija) – Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

(Lieta C-233/18)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Arbeidshof te Brussel

Pamatlietas puses

Prasītājs: Zubair Haqbin

Atbildētāja: Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Prejudiciālie jautājumi

Vai direktīvas 1 20. panta 1.–3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tajos izsmeļoši ir reglamentēti gadījumi, kad var tikt pasliktināti vai atteikti uzņemšanas materiālie nosacījumi, vai arī no 20. panta 4. un 5. punkta izriet, ka tiesības uz šo nosacījumu piemērošanu var tikt arī liegtas, nosakot sankcijas par nopietniem izmitināšanas centru noteikumu pārkāpumiem un par vardarbīgu uzvedību?

Vai 20. panta 5. un 6. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalstīm pirms lēmuma par uzņemšanas materiālo nosacījumu pasliktināšanu vai atteikšanu vai sankcijām pieņemšanas saistībā ar šiem lēmumiem ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu tiesības uz cilvēka cienīgu dzīves līmeni izslēgšanas [no nosacījumu piemērošanas] laikposmā, vai arī šīs tiesību normas var tikt ievērotas, paredzot sistēmu, kuras gadījumā – pēc lēmuma par uzņemšanas materiālo nosacījumu pasliktināšanu vai atteikšanu – tiek vērtēts, vai personai, attiecībā uz kuru ir ticis pieņemts lēmums, tiek nodrošināts cilvēka cienīgs dzīves līmenis, un vajadzības gadījumā šajā brīdī tiek veikti korektīvi pasākumi?

Vai direktīvas 20. panta 4.–6. punkts, lasot tos kopā ar tās 14., 21., 22., 23. un 24. pantu, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 1., 3., 4. un 24. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka pasākuma vai sankcijas, kas paredz pagaidu (vai galīgu) tiesību uz uzņemšanas materiālajiem nosacījumiem nepiemērošanu, attiecināšana uz nepilngadīgo, īpaši nepilngadīgo bez pavadības, ir iespējama?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/33/ES (2013. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (OV 2013, L 180, 96. lpp.).