Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeidshof te Brussel (Belgicko) 29. marca 2018 – Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

(vec C-233/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Arbeidshof te Brussel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Zubair Haqbin

Odporkyňa: Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 20 ods. 1 až 3 smernice1 vykladať v tom zmysle, že vyčerpávajúcim spôsobom stanovuje prípady, v ktorých materiálne podmienky prijímania možno obmedziť alebo odňať, alebo z článku 20 ods. 4 a 5 vyplýva, že právo na tieto podmienky môže byť odňaté aj vo forme sankcie za závažné porušenia vnútorného poriadku ubytovacích táborov a obzvlášť násilné správanie?

Má sa článok 20 ods. 5 a 6 vykladať v tom zmysle, že členské štáty musia pred vydaním rozhodnutia o obmedzení alebo odňatí materiálnych podmienok prijímania alebo rozhodnutia o sankciách a v rámci týchto rozhodnutí prijať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie práva na dôstojnú životnú úroveň počas doby vylúčenia, alebo možno tieto ustanovenia splniť tým, že po vydaní rozhodnutia o obmedzení alebo odňatí materiálnej podmienky prijímania sa bude posudzovať, či osoba, o ktorej sa rozhoduje, má zabezpečenú dôstojnú životnú úroveň a prípadne, či boli v tomto čase prijaté nápravné opatrenia?

Má sa článok 20 ods. 4 až 6 v spojení s článkami 14, 21, 22, 23 a 24 smernice ako aj článkami 1, 3, 4 a 24 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, či je alebo nie je možné voči maloletej osobe, osobitne maloletej osobe bez sprievodu, uložiť opatrenie alebo sankciu spočívajúce v dočasnom (alebo konečnom) vylúčení z práva na materiálne podmienky prijímania?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z  26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 96).