Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court of the United Kingdom - Spojené království) – MP v. Secretary of State for the Home Department

(Věc C-353/16)1

„Řízení o předběžné otázce – Azylová politika – Listina základních práv Evropské unie – Článek 4 – Směrnice 2004/83/ES – Článek 2 písm. e) – Podmínky pro přiznání nároku na podpůrnou ochranu – Článek 15 písm. b) – Hrozba vážné újmy na psychickém zdraví žadatele v případě navrácení do země původu – Osoba podrobená mučení v zemi původu“

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Supreme Court of the United Kingdom

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: MP

Odpůrce: Secretary of State for the Home Department

Výrok

Článek 2 písm. e) a čl. 15 písm. b) směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany, s ohledem na článek 4 Listiny základních práv Evropské unie musí být vykládány v tom smyslu, že nárok na přiznání statusu podpůrné ochrany má státní příslušník třetí země, který byl v minulosti mučen orgány země původu a který již není vystaven hrozbě mučení v případě návratu do této země, avšak jeho fyzický a psychický zdravotní stav by se v takovém případě mohl vážně zhoršit, s rizikem, že by tento státní příslušník spáchal sebevraždu, z důvodu traumatu způsobeného mučením, jehož byl obětí, pokud existuje reálná hrozba, že uvedenému státnímu příslušníku bude v zemi původu úmyslně odepírána péče odpovídající léčbě fyzických či duševních následků zmíněného mučení, což přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu.

____________

1 Úř. věst. C 326, 5.9.2016.