Language of document :

Hotărârea Curții (Marea cameră) din 24 aprilie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court of the United Kingdom - Regatul Unit) – MP/Secretary of State for the Home Department

(Cauza C-353/16)1

[Trimitere preliminară – Politica privind azilul – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 4 – Directiva 2004/83/CE – Articolul 2 litera (e) – Condiții pentru a putea beneficia de protecția subsidiară – Articolul 15 litera (b) – Risc de vătămare gravă a sănătății psihice a solicitantului în cazul trimiterii în țara sa de origine – Persoană care a fost supusă torturii în țara sa de origine]

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court of the United Kingdom

Părțile din procedura principală

Recurent: MP

Intimat: Secretary of State for the Home Department

Dispozitivul

Articolul 2 litera (e) și articolul 15 litera (b) din Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate, citite în lumina articolului 4 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, trebuie interpretate în sensul că este eligibil pentru statutul conferit prin protecție subsidiară resortisantul unei țări terțe care a fost torturat în trecut de către autoritățile din țara sa de origine și care nu mai este expus unui risc de tortură în cazul trimiterii în această țară, însă a cărui stare de sănătate fizică și psihologică ar putea, într-un asemenea caz, să se deterioreze grav, cu riscul ca acest resortisant să se sinucidă ca urmare a unui traumatism care rezultă din actele de tortură cărora le-a fost victimă, dacă există un risc real ca resortisantul menționat să fie lipsit cu intenție, în țara respectivă, de îngrijiri adaptate tratamentului sechelelor fizice sau mintale ale acestor acte de tortură, aspect a cărui verificare este de competența instanței naționale.

____________

1     JO C 326, 5.9.2016.