Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court of the United Kingdom - Förenade kungariket) – MP mot Secretary of State for the Home Department

(Mål C-353/16)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Asylpolitik – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Artikel 4 – Direktiv 2004/83/EG – Artikel 2 e – Villkor för att betecknas som alternativt skyddsbehövande – Artikel 15 b – Risk för allvarlig skada avseende sökandens psykiska hälsa om vederbörande återsänds till sitt ursprungsland – Person som utsatts för tortyr i sitt ursprungsland)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court of the United Kingdom

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: MP

Motpart: Secretary of State for the Home Department

Domslut

Artikel 2 e och artikel 15 b i rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet, jämförda med artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska tolkas på så sätt att en tredjelandsmedborgare som tidigare utsatts för tortyr av myndigheterna i sitt ursprungsland och som inte längre riskerar att torteras om han eller hon återsänds till detta land men vars fysiska och psykiska hälsotillstånd, i ett sådant fall, allvarligt skulle kunna försämras med en överhängande risk för att vederbörande begår självmord på grund av ett trauma som är en följd av den tortyr han eller hon utsatts för, kan beviljas status som alternativt skyddsbehövande, om det föreligger en verklig risk för att vederbörande berövas lämplig vård för att behandla de fysiska eller psykiska men som är resultatet av den tortyr som denna person avsiktligen utsatts för i det aktuella landet, vilket det åligger den nationella domstolen att pröva.    

____________

(1 ) EUT C 326, 5.9.2016.