Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 5 април 2018 година – „УниКредит Лизинг” ЕАД / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. София при Централно управление на НАП

(Дело C-242/18)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподател: „УниКредит ЛизингЕАД

Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“гр. София при Централно управление на НАП

Преюдициални въпроси

1.    Разпоредбата на чл.90, §1 от Директива 2006/112/ЕС1 относно общата система на ДДС позволява ли при разваляне на договор за финансов лизинг намаляване на данъчната основа и възстановяване на ДДС, начислен с влязъл в сила ревизионен акт, върху данъчна основа, представляваща сумата от месечните лизингови вноски за целия срок на договора?

2.    Ако отговорът на първия въпрос е положителен, в случай на разваляне на договор за лизинг поради частично неплащане на дължимите лизингови вноски, на коя от хипотезите на чл.90, §1 от Директивата може да се позове лизингодателят срещу държава членка, за да получи намаление на данъчната основа на данъка върху добавената стойност с размера на дължимите, но неплатени вноски за периода от спиране на плащането до момента на развалянето на договора, след като последното няма ретроактивно действие и това е потвърдено с клауза от самия договор?

3.    Тълкуването на чл.90, §2 от Директивата за ДДС позволява ли да се заключи, че в случай като настоящия е налице дерогация от §1 на същата норма на Съюза?

4.    Тълкуването на чл.90, §1 от Директивата за ДДС позволява ли да се приеме, че използваното в разпоредбата понятие за разваляне обхваща случая, при който в рамките на договор за финансов лизинг без опция лизингодателят вече не може да иска от лизингополучателя плащане на лизинговите вноски, тъй като е развалил договора за лизинг поради неизпълнението му от страна на лизингополучателя, но съгласно договора има право на обезщетение в размер на всички неизплатени лизингови вноски, които ще станат изискуеми до края на срока на лизинга?

____________

1 OB 2006, L 347, стр. 1; Специално българско издание: глава 9, том 3, стр. 7