Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varchoven administrativen sad (Bulharsko) dne 5. dubna 2018 – „UniCredit Leasing“ ЕАD v. Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Sofija pri Centralno upravlenie na NAP

(Věc C-242/18)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varchoven administrativen sad

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: „UniCredit Leasing“ ЕАD

Odpůrce v řízení o kasačním opravném prostředku: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Sofija pri Centralno upravlenie na NAP

Předběžné otázky

Umožňuje při výpovědi smlouvy o finančním leasingu ustanovení čl. 90 odst. 1 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty1 snížení daňového základu a vrácení daně z přidané hodnoty, která byla vyměřena pravomocným dodatečným daňovým výměrem ze základu, který sestává z úhrnu měsíčních leasingových splátek za celou dobu platnosti smlouvy?

V případě kladné odpovědi na první otázku: kterého z případů uvedených v čl. 90 odst. 1 výše uvedené směrnice se leasingový pronajímatel může dovolat vůči členskému státu při výpovědi leasingové smlouvy pro částečné nezaplacení splatných leasingových splátek, aby dosáhl snížení daňového základu daně z přidané hodnoty o splátky, které byly splatné, ale nebyly zaplaceny v období od zastavení plateb až do dne vypovězení smlouvy, pokud výpověď nemá zpětný účinek, což je výslovně potvrzeno ujednáním obsaženým v samotné smlouvě?

Připouští výklad článku 90 odst. 2 směrnice o DPH závěr, že se v případě, jako je projednávaný, jedná o odchylku od čl. 90 odst. 1 směrnice o DPH?

Umožňuje výklad článku 90 odst. 1 směrnice o DPH předpoklad, že pojem „vypovězení“ uvedený v tomto ustanovení zahrnuje případ, kdy leasingový pronajímatel v rámci leasingové smlouvy stanovící povinný převod vlastnictví již nemůže požadovat po leasingovém nájemci zaplacení leasingových splátek, neboť ukončil leasingovou smlouvu z důvodu jejího neplnění ze strany leasingového nájemce, má však podle smlouvy nárok na náhradu škody ve výši veškerých nezaplacených leasingových splátek, které by byly splatné do konce sjednané doby trvání leasingu?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.