Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 5 kwietnia 2018 r. – „UniCredit Leasing” EAD / Direktor na direkcija „Obżałwane i danyczno osiguritełna-praktika” — Sofia pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite

(Sprawa C-242/18)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Wyrchowen administratiwen syd

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: „UniCredit Leasing” EAD

Strona przeciwna: Direktor na direkcija „Obżałwane i danyczno osiguritełna praktika” — Sofia pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite

Pytania prejudycjalne

Czy art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE1 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej umożliwia – w wypadku wypowiedzenia umowy leasingu finansowego – obniżenie podstawy opodatkowania i zwrot VAT, naliczonego w prawomocnej decyzji zapadłej w wyniku kontroli podatkowej, w odniesieniu do podstawy opodatkowania stanowiącej sumę miesięcznych rat leasingowych za cały okres umowy?

Na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, w wypadku wypowiedzenia umowy leasingu ze względu na częściowe niewywiązanie się z płatności należnych rat leasingowych, na którą z określonych w art.90 ust. 1 tej dyrektywy sytuacji może się powołać leasingodawca przeciwko państwu członkowskiemu, aby uzyskać obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT o wysokość należnych, lecz nieopłaconych rat za okres od chwili wstrzymania płatności do chwili wypowiedzenia umowy, gdy to wypowiedzenie nie ma mocy wstecznej i potwierdzono to w klauzuli samej umowy?

Czy wykładnia art. 90 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE umożliwia stwierdzenie, że w wypadku takim jak niniejszy istnieje odstępstwo od art. 90 ust. 1 tej dyrektywy?

Czy wykładnia art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE umożliwia przyjęcie, że użyte w tym przepisie pojęcie wypowiedzenia obejmuje wypadek, w którym w ramach umowy leasingu finansowego z określonym przeniesieniem własności leasingodawca nie może już dochodzić od leasingobiorcy zapłaty rat leasingowych, ponieważ wypowiedział umowę leasingu ze względu na jej niewykonanie przez leasingobiorcę, lecz zgodnie z umową przysługuje mu prawo do odszkodowania w wysokości wszystkich nieopłaconych rat leasingowych, które staną się wymagalne do końca okresu leasingu?

____________

1 Dz.U. 2006, L 347, s. 1.