Language of document :

2018 m. balandžio 19 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UPM France / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Byla C-270/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: UPM France

Kitos proceso šalys: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos [2003/96]1 21 straipsnio 5 dalies trečios pastraipos nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad atleidimas nuo mokesčio, kurį pagal jas valstybėms narėms leidžiama nustatyti smulkiesiems elektros energijos gamintojams, jeigu jos apmokestina energetikos produktus, naudojamus tai elektros energijai gaminti, gali kilti iš tokios situacijos, kokia aprašyta šio sprendimo 7 punkte, kai laikotarpiu iki 2011 m. sausio 1 d. Prancūzija dar nebuvo nustačiusi vidaus mokesčio už galutinį elektros energijos suvartojimą, taigi ir smulkiųjų gamintojų atleidimo nuo šio mokesčio, kaip jai buvo leidžiama pagal direktyvą?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, kaip turi būti taikomos siejamos Direktyvos [2003/96] 14 straipsnio 1 dalies a punkto ir <...> jos 21 straipsnio [5 dalies trečios pastraipos] nuostatos smulkiesiems gamintojams, kurie savo pagamintą elektros energiją suvartoja savo veiklos reikmėms? Būtent ar pagal jas taikytinas minimalus apmokestinimas, atsirandantis arba dėl pagamintos elektros energijos apmokestinimo, atleidžiant nuo mokesčio už sunaudotas gamtines dujas, arba dėl atleidimo nuo mokesčio už elektros energijos gamybą (tokiu atveju valstybė privalo apmokestinti sunaudotas gamtines dujas)?

____________

1 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (OL L 283, p. 51; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 405).