Language of document :

Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud (Чешка република), постъпило на 23 април 2018 г. — Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství

(Дело C-275/18)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší správní soud

Страни в главното производство

Жалбоподател: Milan Vinš

Ответник: Odvolací finanční ředitelství

Преюдициални въпроси

Допустимо ли е правото на освобождаване от данъка върху добавената стойност при износ на стоки (член 146 от Директива 2006/112/EО1 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (наричана по-нататък „Директивата“) да е обвързано от условието стоките първо да бъдат поставени под определен митнически режим (§ 66 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (член 66 от Закон № 235/2004 относно данъка върху добавената стойност)?

Такава национална правна уредба достатъчно обоснована ли е съгласно член 131 от Директивата като условие за целите на предотвратяването на данъчни измами, избягване на данъци или злоупотреба?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7 и поправки в ОВ L 74, 2011 г., стр. 3, OB L 249, 2012 г., стр. 15 и OB L 323, 2015 г., стр. 31.