Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší správní soud (Tjeckien) den 23 april 2018 – Milan Vinš mot Odvolací finanční ředitelství

(Mål C-275/18)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší správní soud

Parter i det nationella målet

Klagande: Milan Vinš

Motpart: Odvolací finanční ředitelství

Tolkningsfrågor

Är det tillåtet att som villkor för rätten till undantag från mervärdesskatteplikt avseende leverans av varor (artikel 146 i rådets direktiv 2006/112/EG1 av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt) uppställa att varorna först måste hänförs till ett särskilt tullförfarande (66 § Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, lag nr 235/2004 om mervärdesskatt)?

Är en sådan nationell lagstiftning tillräckligt berättigad enligt artikel 131 i direktiv 2006/112 som villkor för att förhindra skatteundandragande, skatteflykt eller missbruk?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1.