Language of document :

Žaloba podaná dne 4. května 2018 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-304/18)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupkyně: Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung, F. Tomat, zmocněnkyně)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Italská republika tím, že odmítla zpřístupnit tradiční vlastní zdroje ve výši 2 120 309,50 eur v souvislosti s oznámením o nevymahatelnosti IT (07)08-917, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 8 rozhodnutí Rady 94/728/ES, Euratom1 , článku 8 rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom2 , článku 8 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom3 a článku 8 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom4 , jakož i článků 6, 10, 11 a 17 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1552/19895 , článků 6, 10, 11 a 17 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/20006 a článků 6, 10, 12 a 13 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 609/20147 ,

uložit Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Důkazy, které má Komise k dispozici a které vychází z oznámení a informací poskytnutých Italskou republikou v rámci postupu před zahájením řízení, svědčí o tom, že v rámci operace proti podvodům, jejímž cílem je boj proti nezákonnému obchodování se zahraničním zpracovaným tabákem, italské orgány v průběhu roku 1997 zjistily příslušný celní dluh, zapsaly ho na samostatné účty a následně informovaly dlužníka o výši splatného cla. Vzhledem k tomu, že předmětný dluh byl zapsán na oddělených účtech (účetnictví B) a nebyl zpochybněn, byly italské orgány povinny bezprostředně přistoupit k jeho vybrání, což však tyto neučinily. Předtím, než italské orgány zahájily postup vybrání, který byl uzavřen až přibližně za 6 let po vzniku a konstatování dluhu, čekaly na výsledek souvisejících trestních řízení zahájených proti dlužníkovi.

Cla jsou vlastními zdroji Unie, přičemž členské státy je musí vybrat a odevzdat Komisi. Povinnost členských států stanovit platbu do vlastních zdrojů Unie vzniká v okamžiku, kdy jsou splněny podmínky stanovené v celních předpisech (určení výše cla vyplývají z celní povinnosti a určení totožnosti povinné osoby).

Prováděcí nařízení dále stanoví, že členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že částky odpovídající stanoveným clům budou k dispozici Komisi, Členské státy jsou osvobozeny od povinnosti poskytnout Komisi částky odpovídající stanoveným clům jen tehdy, pokud nelze jejich vybrání provést z důvodu vyšší moci, nebo pokud s konečnou platností nelze přistoupit k vybrání z důvodů, které jim nelze přičíst. Pokud členský stát neposkytne Komisi částku stanovených vlastních zdrojů, aniž by byla splněna některá z podmínek stanovených v prováděcím nařízení, tento členský stát nesplnil své povinnosti podle právní úpravy Evropské unie. Jakékoliv prodlení při poskytování vlastních zdrojů navíc vede ke vzniku povinnosti příslušného členského státu zaplatit úroky z prodlení za celé dotčené období.

Jelikož italské orgány byly v podstatě šest let v prodlení předtím, než zahájily postup vybrání předmětného dluhu, a toto prodlení je možné přičíst výlučně italským orgánům, Italská republika nemůže tvrdit, že přijala všechna nezbytná opatření, aby poskytla Komisi částky odpovídající stanoveným clům. Italské orgány vždy odmítaly poskytnout určené dovozní clo Komisi.

Komise proto tvrdí, že v projednávané věci Italská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 8 rozhodnutí o systému vlastních zdrojů, jakož i z článků 6, 10, 11 a 17 (nyní články 6, 10, 12 a 13) prováděcího nařízení.

____________

1     94/728/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 31. října 1994 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 293, ze dne 12. 11. 1994. s. 9).

2     2000/597/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 253, ze dne 7. 10. 2000, s. 42).

3     2007/436/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, ze dne 23. 6. 2007, s. 17).

4     2014/335/EU, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, ze dne 7. 6. 2014, s. 105).

5     Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. č. 1552/89 ze dne 29. května 1989, kterým se provádí rozhodnutí 88/376/EHS, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 155, ze dne 7. 6. 1989, s. 1).

6     Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 130, ze dne 31. 5. 2000, s. 1).

7     Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění) (Úř. věst. L 168, ze dne 7. 6. 2014, s. 39).