Language of document :

2018. május 4-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-304/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: Z. Malůšková, M. Oswiany-Hornung, F. Tomat meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel megtagadta 2 120 309,50 EUR összegű, az IT(07)08-917 behajthatatlansági közleményre vonatkozó hagyományos saját források rendelkezésére bocsátását – nem teljesítette a 94/728/EK, Euratom tanácsi határozat1 8. cikkéből, a 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat2 8. cikkéből, a 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat3 8. cikkéből, a 2014/335/EU tanácsi határozat4 8. cikkéből, az 1552/1989/EGK, Euratom tanácsi rendelet5 6., 10., 11. és 17. cikkéből, az 1150/2000/Ek, Euratom tanácsi rendelet6 6., 10., 11. és 17. cikkéből, valamint a 609/2014/EK, Euratom tanácsi rendelet7 6., 10., 12. és 13. cikkéből eredő kötelezettségeit;

az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság birtokában lévő, az Olasz Köztársaság által a pert megelőző eljárások során szolgáltatott közléseken és információkon alapuló adatok arra engednek következtetni, hogy egy csalásellenes művelet keretében, amelynek célja a külföldi feldolgozott dohány illegális kereskedelme elleni küzdelem volt, 1997. során az olasz hatóságok megállapították a szóban forgó vámtartozást, azt elkülönítetten vették könyvelésbe, majd ezt követően közölték az adóssal a fizetendő vámok összegét. Tekintve, hogy a szóban forgó tartozást elkülönítetten vették könyvelésbe, (B könyvelés), és azt nem vitatták, az olasz hatóságoknak haladéktalanul be kellett volna hajtani a tartozást, amit még nem tettek meg. Az olasz hatóságok megvárták az adósokkal szemben megindított büntetőeljárások végét, mielőtt megkezdték volna a behajtási eljárást, amely eljárásokra a tartozás keletkezését és megállapítását követően mintegy 6 évvel követően került sor.

A vámok az Unió saját forrásainak minősülnek, amelyeket a tagállamoknak kell beszedni és a Bizottság rendelkezésére bocsátani. A tagállamok azon kötelezettsége, hogy megfizessék az Unió számára a saját forrásokat, akkor keletkezik, amikor teljesülnek a vámszabályokban előírt követelmények (a vámkötelezettségből következő vámok összegének és a kötelezett személyének meghatározása).

A rendelkezésre bocsátásra vonatkozó rendelet ezenfelül előírja, hogy a tagállamoknak meg kell tenniük minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy a megállapított vámnak megfelelő összegeket a Bizottság rendelkezésére bocsássák. A tagállamok csak akkor mentesülnek azon kötelezettség alól, hogy a Bizottság rendelkezésére bocsássák a megállapított vámoknak megfelelő összegeket, amennyiben a beszedésre vis maior okán nem került sor, illetve amennyiben nyilvánvalóvá vált, hogy a beszedés nekik fel nem róható okok miatt vált lehetetlenné. Ha valamely tagállam anélkül nem bocsátja a Bizottság rendelkezésére a megállapított saját források összegét, hogy fennállnának a rendelkezésre bocsátásra vonatkozó rendeletben előírt feltételek egyike, e tagállam nem teljesíti az uniós szabályozásból eredő kötelezettségeit. Ezenfelül a saját források rendelkezésére bocsátásával kapcsolatos bármely késedelem a az érdekelt tagállam tekintetében az egész késedelmes időszakra vonatkozó késedelmi kamatok fizetésének kötelezettségét vonja maga után.

Tekintettel arra, hogy az olasz hatóságok lényegében 6 évet késtek, mielőtt megindították volna a szóban forgó tartozás behajtására irányuló eljárásokat, és e késedelem kizárólag az olasz hatóságoknak tudható be, az Olasz Köztársaság nem állíthatja azt, hogy elfogadott minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy a megállapított vámoknak megfelelő összegeket a Bizottság rendelkezésére bocsássák. Az olasz hatóságok folyamatosan megtagadták, hogy a megállapított összeget a Bizottság rendelkezésére bocsássák.

A Bizottság tehát azt állítja, hogy a jelen esetben az Olasz Köztársaság nem teljesítette a saját forrásokról szóló rendelet 8. cikkéből, illetve a rendelkezésre bocsátásra vonatkozó rendelet 6., 10., 11. és 17. cikkéből (jelenleg 6., 10., 12. és 13. cikk) eredő kötelezettségeit.

____________

1 94/728/EK, Euratom: Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 1994. október 31-i tanácsi határozat (HL 1994 L 293., 9. o.)

2 2000/597/EK, Euratom: Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i, tanácsi határozat (HL 2000 L 253., 42. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet 3. kötet 200. o.)

3 2007/436/EK, Euratom: Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i tanácsi határozat (HL 2007 L 163., 17. o.)

4 2014/335/EU, Euratom: Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i tanácsi határozat (HL 2014 L 168., 105. o.)

5 A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 88/376/EGK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 1989. május 29-i 1552/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL 1989 L 155., 1. o.)

6 A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL 2000 L130., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet 3. kötet 169. o.)

7 A tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló, 2014. május 26-i 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet (átdolgozás) (HL 2014 L 168., 39. o.)