Language of document :

2018 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Italijos Respublika

(Byla C-304/18)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung, F. Tomat

Atsakovė: Italijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad atsisakydama pateikti 2 120 309,50 EUR tradicinių nuosavų išteklių, nurodytų pranešime apie nesumokėtas sumas IT(07)08-917, Italijos Respublika pažeidė įsipareigojimus pagal Tarybos sprendimo 94/728/EB, Euratomas1 8 straipsnį, Tarybos sprendimo 2000/597/EB, Euratomas2 8 straipsnį, Tarybos sprendimo 2007/436/EB, Euratomas3 8 straipsnį, Tarybos sprendimo 2014/335/ES4 8 straipsnį, taip pat Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1552/19895 6, 10, 11 ir 17 straipsnius, Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/20006 6, 10, 11 ir 17 straipsnius ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 609/20147 6, 10, 12 ir 13 straipsnius;

priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Iš Komisijos turimos informacijos, pagrįstos Italijos Respublikos per ikiteisminę procedūrą pateiktais pranešimais ir duomenimis, matyti, kad 1997 m. vykdydamos kovos su sukčiavimu operaciją, kuria buvo siekiama užkirsti kelią užsienio apdoroto tabako kontrabandai, Italijos institucijos nustatė skolą muitinei, įskaitė ją į atskirą sąskaitą ir pranešė skolininkui apie mokėtinų muitų sumą. Kadangi ši skola buvo įskaityta į atskirą sąskaitą (B sąskaitą) ir nebuvo užginčyta, Italijos institucijos turėjo nedelsdamos ją surinkti, tačiau to nepadarė. Italijos institucijos laukė, kol bus baigtos skolininkams iškeltos baudžiamosios bylos, kad pradėtų surinkimo procedūrą; šios bylos buvo baigtos praėjus 6 metams po skolos atsiradimo ir nustatymo.

Muitai yra Sąjungos nuosavi ištekliai, jie turi būti renkami valstybių narių ir teikiami Komisijai. Valstybių narių pareiga nustatyti Sąjungos teisę į nuosavus išteklius atsiranda, kai tenkinamos muitų teisės aktuose įtvirtintos sąlygos (įgyvendinant muitų mokėjimo prievolę mokėtinų muitų dydžio ir mokesčio mokėtojo nustatymas).

Reglamente dėl tokių išteklių teikimo, be kita ko, numatyta, kad valstybės narės turi imtis visų reikiamų priemonių, užtikrinančių sumų, atitinkančių nustatytus mokesčius, teikimą Komisijai. Valstybės narės atleidžiamos nuo sumų, atitinkančių nustatytus mokesčius, teikimo Komisijai pareigos tik, jeigu negalėjo jų surinkti dėl force majeure ar kitų priežasčių, kurių negalima joms priskirti. Jeigu valstybė narė neužtikrina, kad Komisijai būtų pateikta nustatytų nuosavų išteklių suma, nors nėra tenkinama jokia iš Reglamente dėl nuosavų išteklių teikimo nustatytų sąlygų, ji pažeidžia įsipareigojimus pagal Sąjungos teisę. Be to, dėl vėlavimo pateikti nuosavus išteklius atitinkamai valstybei narei kyla pareiga sumokėti delspinigius už visą vėlavimo laikotarpį.

Kadangi Italijos institucijos nurodytos skolos atgavimo procedūrą pradėjo tik praėjus 6 metams ir toks vėlavimas priskirtinas tik šioms institucijoms, Italijos Respublika negali teigti, kad ėmėsi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų sumų, atitinkančių nustatytus mokesčius, teikimą Komisijai. Italijos institucijos visuomet atsisakydavo pateikti Komisijas nustatytą sumą.

Taigi Komisija mano, kad nagrinėjamu atveju Italijos Respublika pažeidė įsipareigojimus pagal Sprendimo dėl nuosavų išteklių 8 straipsnį ir Reglamento dėl nuosavų išteklių teikimo 6, 10, 11 ir 17 straipsnius (dabar 6, 10, 12 ir 13 straipsniai).

____________

1     1994 m. spalio 31 d. Tarybos sprendimas 94/728/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 293, p. 9).

2     2000 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas 2000/597/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 253, p. 42; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 200).

3     2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, p. 17).

4     2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (OL L 168, p. 105).

5     1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1552/89, įgyvendinantis Sprendimą 88/376/EB, Euratomas dėl Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 155, p. 1).

6     2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 94/728/EB, Euratomas dėl Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, p. 1).

7     2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (Nauja redakcija) (OL L 168, p. 39).