Language of document :

Vispārējās tiesas 2018. gada 3. maija spriedums – J-M.-E.V. e hijos/EUIPO – Masi (“MASSI”)

(Lieta T-2/17) 1

(Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MASSI” reģistrācijas pieteikums – Agrāka valsts vārdiska preču zīme “MASI” – Regulas (EK) Nr. 207/2009 56. panta 3. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 63. panta 3. punkts) – Res judicata spēks – Regulas Nr. 207/2009 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 8. panta 2. punkta c) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 60. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 8. panta 2. punkta c) apakšpunkts) – Plaši pazīstama preču zīme Parīzes konvencijas 6.a panta izpratnē)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spānija) (pārstāvji: M. Ceballos Rodríguez un J. Güell Serra, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji: S. Palmero Cabezas un D. Walicka)

Otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Alberto Masi (Milāna, Itālija) (pārstāvji: C. Ceriani, S. Giudici un A. Ferreri, advokāti)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2016. gada 4. oktobra lēmumu lietā R 793/2015-1 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp A. Masi un J-M.-E.V. e hijos.

Rezolutīvā daļa

Atcelt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas pirmās padomes 2016. gada 4. oktobra lēmumu lietā R 793/2015-1.

EUIPO sedz savus, kā arī atlīdzina J-M.-E.V. e hijos, SRL tiesāšanās izdevumus.

Alberto Masi sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1     OV C 63, 27.7.2017.