Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 3 maja 2018 r. – J-M.-E.V. e hijos / EUIPO – Masi (MASSI)

(Sprawa T-2/17)1

{Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MASSI – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MASI – Artykuł 56 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 63 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Powaga rzeczy osądzonej – Artykuł 53 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] – Powszechnie znany znak towarowy w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej}

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci M. Ceballos Rodríguez i J. Güell Serra)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: S. Palmero Cabezas et D. Walicka, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO był również, interwenient przed Sądem: Alberto Masi (Mediolan, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci C. Ceriani, S. Giudici i A. Ferreri)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 października 2016 r. (sprawa R 793/2015-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy A. Masim a J-M.-E.V. e hijos.

Sentencja

Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 4 października 2016 r. (R 793/2015-1).

EUIPO pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez J-M.-E.V. e hijos, SRL.

Alberto Masi pokrywa własne koszty.

____________

1     Dz.U. C 63 z 27.2.2017.