Language of document :

Жалба, подадена на 11 май 2018 г. от Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 21 март 2018 г. по дело T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Европейска комисия

(Дело C-312/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (представители: M. Brealey QC, I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени определението на Общия съд (осми състав) от 21 март 2018 г. по дело T-361/17, Eco-Bat Technologies и др./Комисия,

да приеме жалбата, подадена от жалбоподателя и регистрирана като дело T-361/17, за допустима,

да върне делото за ново разглеждане от Общия съд, който да отмени или намали наложената от Комисията санкция в съответствие с измененото с решението за поправка първоначално решение,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Общият съд допуснал грешка при прилагането на правото, като определил референтната дата въз основа на непълното първоначално решение, вместо да я определи въз основа на правилното и пълно във всички аспекти окончателно решение (по-специално що се отнася до аспектите, предмет на жалбата). При това Общият съд нарушил основните права на жалбоподателите (и по-специално правото на защита). Всеки имал право да се ползва от пълния давностен срок, считано от датата на същественото изменение на решението. Освен това Общият съд неправилно тълкувал задължението на Комисията за мотивиране и принципа на добра администрация, като приел, че жалбоподателите следва да прибягват до предположения, за да могат напълно да разберат как Комисията е стигнала до размера на глобата.

____________